การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๖๓๘/๒๕๖๔ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี และด้านการเงิน ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓