ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ออกติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี รายการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ของโรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไปเป็นไป