ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม