ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม