ออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ และโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงานบอนสวรรค์ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓