ประชุมออนไลน์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในสถานการณ์โรคระบาด COVID – ๑๙ และมีนายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม