ผลงานทางวิชาการวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลงานทางวิชาการวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางผ่องพรรณ วงศ์กระบากถาวร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ผลการใช้แผนผังความคิดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทย ตามแนวคิดการให้เหตุผลและการสะท้อนกลับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4