การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

images (4)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 นโยบายการรับนักเรียน ปี พ.ศ.2563

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม