เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3