ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP/Canon จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันไวรัสโควิด – 19 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ประจำ   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560