แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.มหาสารคาม เขต 3

ดาวน์โหลด  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562