รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาการอ่านการเขียนตามนโยบาย

รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาการอ่านการเขียนตามนโยบาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3