มาตรการและแนวทางภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

click ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

click ประกาศมาตรการในการมีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน

click ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

click ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

click  แนวทางการป้องกันการรับสินบน

20190307151729_75882

click  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

0001