ศูนย์ราชการใสสะอาด

ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แนวทางการตรวจสอบบุคลากรและถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศ มาตรการในการป้องกันการรับสินบน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการป้องกันการรับสินบน

 

แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการป้องกันการรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

 แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการป้องกันการรับสินบน