การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบ JIGSAW

ผู้รายงาน  นางอำนวย  สีพั้วฮาม   ตำแหน่ง  ครู   โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3