โครงสร้างการบริหารภายใน

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานภายใน

โครงสร้างการบริหารกลุ่มอำนวยการ

โครงสร้างการบริหารกลุ่มนโยบายและแผน

โครงสร้างการบริหารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างการบริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงสร้างการบริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 โครงสร้างการบริหารกลุ่มกฎหมายและคดี

โครงสร้างการบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน