การขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมืองฯ

วันที่​ ๒ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔ ประชุม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑,๒,๓ ผอ.สพม. เขต ๒๖ และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดมหาสารคาม โดย นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งลงพื้นที่โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) อำเภอโกสุมพิสัย สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม