ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๕๓ สหกรณ์ออมรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชุดที่ ๕๓ สหกรณ์ออมรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔