รับชมประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๓

นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายสิทธิชัย สมเดช นายวัฒนา ภูด่านวัว ว่าที่รต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๓