การอบรมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ ๑ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม